Historie

Rosenfeldt God tidslinje

1774Rosenfeldt Gods oprettes som privat ejendom. Før den tid var kongen ene lodsejer af hele området. Udbudt på storauktion ved Kronens salg af ryttergods og købt af den schweizisk fødte, velhavende storhandelsmand, konferensråd, baron Reinhard von Iselin (1715-1781).​
1776-1777Iselin opførte vha. arkitekten Zuber det fredede og meget karakteristiske og smukke gårdanlæg i klassicistisk stil.​
1781​Iselins datter, Anna Elizabeth arvede Rosenfeldt. Gift med amtmand over Møn P.G.A. Bosc de la Calmette, ejer af Marienborg og Liselund.
1803-1844Skiftende ejere.​
1844Købt af kaptajn, generalmajor Oscar O´Neill Oxholm (1809-1871), gift med den irske Adelaide Maria O´Kelly. Oxholm byggede og indrettede 2 store avlsgårde, 20 fæstegårde samt den nuværende hovedbygning fra 1868. Han drænede markerne og forbedrede skovene.​
1872Sønnen, kammerherre Carl A.G. O´Neill Oxholm (1843-1914) arvede godset og videreførte driften. Hustruen, den dansk-amerikansk fødte Sophie Marguerite von Bech, blev enke i 1914 og sad i uskiftet bo til sin død i 1935; de sidste år under administration p.g.a. nedslidt økonomi. Ingen børn.​
1935Ambassadør Oscar O`Neill Oxholm (1889-1949), en brodersøn overtog et stærkt forgældet gods og fortsatte derfor sin diplomatkarriere. Hans hustru Inge Blechingberg satte med sine kunstneriske evner sit positive præg på såvel hovedbygningens indretning og udsmykning, som på parken.​
1949Arvet af frøken, senere kammerherreinde Elsa S.S. Oxholm (1929-1991), gift med forstkandidat, senere kammerherre Erik Tillisch. Parret gennemførte omfattende omlægninger af driften til et moderne stor-landbrug. De fleste marker blev nydrænet, Øbjerggaard tilforpagtet og produktion og pakning af gulerødder tilføjet. Etablering af omfattende arealer med pyntegrønt. En del ændringer og nyopførelser af bygninger.​
1991Overtog Oscar Peter Oxholm Tillisch Rosenfeldt, som handrev sammen med sin kone, Tinna.

Køb af Øbjerggaard i Køng i 1995. Omfattende rationaliseringer, gennemgribende bygningsrestaureringer på både fredede bygninger samt huse.
2018Overtog Nicolai Oxholm Tillisch, som bl.a. har udlagt jord til solcelleanlæg, udlagt jord til et af Danmarks største EU-Life projekter på privat jord.
Nicolai driver fortsat Rosenfeldt, hvis hovedfokus er et rationelt landbrug. samt boligudlejning.
Bygningerne​Ladegårdsanlægget opførtes af Baron Reinhard Iselin 1776-1777, hvor den tidligere landsby Steenbjerg lå. Arkitekten var Chr. J. Zuber. Inden for anlægget var projekteret plads til en hovedbygning. Materialerne til Ladegården omfattede munkesten fra Vordingborg slotsruin og pommersk tømmer.

Bygningerne, fire lave pavilloner, hvoraf den ene brugtes som hovedbygning indtil 1868, og to høje og svære ladebygninger danner ligesom palæerne på Amalienborg de seks sider af en ottekant med et areal på over 1 td. land.

I 1953 brændte taget på den vestlige ladebygning, der blev benyttet som kostald. En ny moderne stald blev opført i den gamle stil. Vest for det gamle klassiske anlæg opførtes i Oxholmernes tid adskillige avlsbygninger, hvoraf flere gennem de sidste 25 år er erstattet med nyt, tidssvarende byggeri: maskinværksted, traktorgarage og kølehus.

Hovedbygningen, der er tegnet af arkitekt H. Sibbern, blev opført i 1868-1870 på den af Zuber projekterede plads. En 2 etager høj rødstensbygning opførtes i renæssancestil med spirprydet tårn i midten og korte sidefløje. Allerede i 1882 lod Carl O´Neill Oxholm arkitekt H. Glahn foretage forskellige større indvendige ændringer. Hovedbygningens facader fik ved en ombygning i 1938 et mere roligt udseende, idet fire store cementkarnapper blev nedrevet.​
ParkenMed sine over 200 år gamle lindealleer og klippede avnbøgehække samt sine store plæner og udsigter udgør parken en smuk og storstilet kombination af fransk og engelsk havearkitektur. Inge Oxholm har anlagt det nuværende haveanlæg omkring søen, oprindeligt gadekær i landsbyen Steenbjerg.​
Små værkstederRosenfeldt har som alle andre godser tidligere haft egne fagfolk såsom tømrer, hjulmager og smed, der havde værksteder på gården.​